Klik hier voor het informatieboek (PDF)

Zorgboerderij Erve Tijhuis is, naast dagbesteding, in december 2016 uitgebreid met een kleinschalige woonvorm voor ouderen met zowel somatische als psychogeriatrische problematiek.        

Tevens is er ruimte voor logeeropvang ter ontlasting van de mantelzorger of voor het revalideren na een ziekenhuisverblijf.

 

De kleinschalige woonvorm is gevestigd in een nieuwe woonboerderij centraal op een groot boerenerf.

 

Kleinschalig wonen is een voorziening voor groepsverzorging in een groep van maximaal 14 á 16 bewoners die gezamenlijk een huishouden vormen. Deze omvang komt overeen met een gezinshuishouding en is goed te overzien voor bewoners en medewerkers. Medewerkers kunnen de bewoners goed leren kennen, de zit- en eethoek oogt knus en het koken is nog hanteerbaar met gewone pannen.

De inrichting van de woonvoorziening komt overeen met die van een gewoon huis. Het meubilair in de appartementen is grotendeels van de bewoner zelf.

Tevens zal er ruimte zijn voor logeeropvang ter ontlasting van de mantelzorger of voor het revalideren na een ziekenhuisverblijf. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid, indien indicaties dit toelaten, om echtparen te huisvesten in hun eigen appartement.

 

Kleinschalig wonen speelt in op de vraag naar vertrouwdheid, geborgenheid en veiligheid.

Wonen in een normale woning waarin gebruikelijke en huiselijke activiteiten plaatsvinden en de bewoner zijn eigen vertrouwde leven kan voorzetten.

Een vorm van kleinschalig wonen is het wonen op de boerderij met een kleine groep bewoners, waarbij het dagelijkse leven op de boerderij invulling geeft aan de vertrouwde levenswijze van bewoners.

 

Uitgangspunten kleinschalig wonen:    

 

  1. Bewoners voeren een gewoon huishouden.

Een kleinschalig huishouden is herkenbaar en vertrouwd: Samen eten, boodschappen doen, koken, opruimen. Het hebben van een eigen kamer om bezoek te ontvangen hoort daar ook bij.           

 

  1. Bewoners houden de regie over hun dagelijks leven

 Bewoners kunnen bepalen wanneer ze opstaan, wat ze wel en niet eten, en wanneer ze naar bed gaan. Ze mogen zelf bepalen hoe ze de dag gaan invullen.  Natuurlijk wordt er wel een structuur aangeboden wanneer bovenstaande niet goed alleen lukt.   

 

  1. Het personeel is deel van het huishouden.

Bij kleinschalig wonen is er sprake van een klein vast team van medewerkers dat de bewoners goed kent, een huiselijke sfeer weet te creëren en de zorg integreert in het dagelijks leven.

 

  1. De bewoners vormen met elkaar een groep.

Bewoners vormen als het ware een gezin waar familie en kennissen altijd welkom zijn.  

 

Personeel: van verzorgen naar begeleiden:

Leidend voor het werken op een zorgboerderij zijn de wensen en het leefritme van de bewoners. Bewoners maken, met ondersteuning van medewerkers, eigen keuzes in het dagprogramma, de aard en tijdstippen van de activiteiten.

Een apart activiteitenprogramma op het gebied van welzijn is niet nodig en bovendien niet passend bij het kleinschalig wonen.

Het ritme van het dagelijkse leven op de boerderij kleurt de kwaliteit van het leven van de bewoners. Het verzorgen van de dieren, karweitjes in de tuin, de maaltijd voorbereiden, de was opvouwen et cetera.   Kortom, zoals thuis.           

 

Zorgboerderij Erve Tijhuis heeft een samenwerking met een specialist ouderengeneeskundige Dr. Conny Spam en huisarts Dr. Tichelaar.

Tevens beschikt de zorgboerderij Erve Tijhuis over de deskundigheid van verschillende disciplines als psycholoog, fysiotherapie Ben Boerrigter en Loes Pieper, logopedie en of ergotherapie.

 

Onze visie:

Onze visie is het belangrijk te werken aan de volgende elementen:

– Aandacht voor de individuele mens en de verschillen tussen mensen waarderen;

– Vertrouwen als basis;

– Focus op ontwikkeling en groei, in plaats van op ziekte en belemmering;

– Bewoners worden onderdeel van een gemeenschap;

Omdat wij die elementen als leidraad hanteren willen wij als zorgaanbieder een gemeenschap zijn waarin een ieder een eigen waarde heeft. Tegelijkertijd willen we aansluiten bij de maatschappij en onze zorgvragers daar een plek in bieden. Dat betekent dat wij de capaciteiten en mogelijkheden in mensen naar boven willen brengen. Het gaat om omzien naar elkaar, het ontwikkelen van talenten, en het zien van nieuwe mogelijkheden. De uitdaging waar wij als zorgboer, maar ook wij als samenleving, voor staan is hoe aan een ieders talent waarde toe te kennen – werkelijke waarde. Wederzijds respect en verantwoordelijkheid zijn daarbij sleutelbegrippen. Wij zien daarbij een zorgsector voor ons die niet uitsluitend gestuurd wordt door financiële voorwaarden en uitgangspunten. Een sector waarin er aandacht en waardering is voor mensen. Een sector waarin betaald werk (volgens de oude definities) verrichten niet het enige is dat telt en gewaardeerd wordt. 

 

Onze Missie:

Zorgboerderij Erve Tijhuis streeft naar een vorm van kleinschalig wonen met ieder een eigen appartement en een gezamenlijke huiskamer waar groepsactiviteiten kunnen worden verricht.

Het geeft rust omdat er één “thuisbasis” is waar men elkaar kan ontmoeten.

Door de directe verbinding met de natuur, met planten, dieren en met voedsel, zijn het toevoegen van waarde, de menselijke maat en het aansluiten bij de mogelijkheid van zorgvragers onze uitgangspunten.

“Omzien naar elkaar” en aandacht voor de individuele mens staan centraal.

Wij willen graag een steunend netwerk zijn voor onze zorgvragers en zijn/haar nauwe verwanten.

In- en exclusiecriteria Cliënten:

We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Vanuit dit gegeven zijn er in- en exclusiecriteria opgesteld. Door middel van de onderstaande link, kunt u de criteria waarnemen.

Wachttijden:

Vanzelfsprekend kan de situatie zich voordoen dat alle beschikbare appartementen bewoont worden. Mocht u informatie willen over de wachttijden bij Erve Tijhuis, dan vragen wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

In- en exclusiecriteria Cliënten

Kwaliteitsplan Zorgboerderij Erve Tijhuis

Klik hier voor het informatieboek (PDF)